CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Jumaat, 21 November 2014

Teori dan Strategi Pengajaran Matematik Sekolah Rendah1.            PENGENALAN

Kemajuan negara bergantung kepada kemajuan sains dan teknologi serta perkembangan perdagangan dan ekonomi yang berkaitan rapat dengan penggunaan matematik. Perkembangan matematik dan penguasaan kemahirannnya menjadi asas kemajuan negara. Matematik menggalakkan manusia bertaakul dan berfikir secara sistematik dan rasional. Ia mrupakan alat paling penting untuk mendorong perkembangan tamadun dalam bidang sains dan teknologi, sosial dan ekonomi serta meningkatkan tahap kecerdikan manusia.

Ilmu matematik sentiasa berkembang dan keperluan masyarakat terhadap matematik berubah dari semasa ke semasa kerana perkembangan dan kemajuan negara, maka kurikulum matematik juga mengalami proses pembaharuan mengikut tuntutan semasa. Refomasi pendidikan telah banyak berlaku dalam negera-negara maju dan negara-negara sedang membangun. Reformasi kurikulum matematik bukan sahaja berlaku ke atas sukatan pelajaran matematik malah pendekatan dan strategi penajaran juga turut berubah dan bertambah maju mengikut peredaran zaman.

2.            DEFINISI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Secara amnya, pengajaran dan pembelajaran ditakrifkan sebagai suatu proses yang saling berkaitan serta berpautan antara satu dengan yang lain. Pengajaran yang sempurna menghasilkan pembelajaran yang bermakna seperti mana diharapkan oleh pihak sekolah (Jonassen et al. 1999 halaman 7 dalam Sabri et al. 2006). Dalam konteks ini, penyediaan pengajaran yang sistematik memungkinkan untuk wujudnya ruang pembelajaran yang benar-benar Berjaya dan member kesan yang positif. Lebih banyak keserasian yang wujud dalam suasana pengajaran dan pembelajaran, maka lebih banyaklah dampak atau kesan dalam diri setiap pelajar.
Pengajaran dan pembelajaran merupakan istilah yang sering dikaitkan dengan dunia pendidikan. Pengajaran ialah satu pendekatan sistematik yang perlu dilakukan oleh guru dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan melalui pengetahuan melalui pengkaedahan yang sesuai bagi mewujudkan pembelajaran berkesan di bilik darjah. Pembelajaran pula boleh dikaitkan dengan proses kegiatan belajar di dalam bilik darjah (Effandi  et al. 1984). John Dewey (1977) menjelaskan bahawa pendidikan ialah satu proses pertumbuhan atau perkembangan yang merupakan daya usaha mengatur pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan yang sedia ada pada seorang individu. Hassan Langgulung (1981) pula menegaskan bahawa proses pendidikan hendaklah merangkumi aspek intelek, jasmani dan pembinaan akhlak yang mulia berani serta menghormati antara satu sama lain ( Sabri et al. 2006).
Matematik merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang timbul daripada proses ketaakulan terhadap kejadian-kejadian alam sekeliling dan cakerawala. Sehubungan itu, matematik menjadi suatu sistem logik yang menentukan rumusan-rumusan terdiri daripada bahasa matematik yang tersendiri seperti simbol-simbol, hukum-hukum dan operasi-operasinya. Matematik boleh diertikan sebagai satu cara berfikir, kajian pola, kajian perhubungan, satu seni dan bahasa yang tersendiri, satu alat dalam kehidupan sosial dan rekreasi manusia (Mok Soon Sang, 1993).


3.            TEORI KEPELBAGAIAN KECERDASAN
Howard Gardner seorang ahli psikologi perkembangan yang terkenal mendapat pendidikan di Universiti Harvard. Beliau telah menulis banyak buku berkenaan dengan psikologi perkembangan yang mengetengahkan kerja-kerjanya dalam bidang perkembangan kreativiti di kalangan kanak-kanak dan orang dewasa. Gardner juga sangat dikenali melalui hubungannya dengan kerja-kerja yang berkaitan dengan perkembangan artistik. Minatnya dalam kreativiti bermula pada awal tahun 1970-an semasa beliau mengkaji perhubungan seni dan perkembangan manusia. Sebagai seorang ahli psikologi pendidikan, Gardner adalah lebih dikenali melalui sumbangannya dalam bidang perkembangan intelektual dengan teorinya yang diberi nama Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence).
Teori Kecerdasan Pelbagai ini berkongsi beberapa idea umum dengan teori-teori lain yang menyentuh kelainan-kelainan individu seperti yang terdapat dalam saranan Carnbach & Snow, Guilford dan Sternberg.

4.            JENIS-JENIS KECERDASAN
Teori Kecerdasan Pelbagai diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardner pada tahun 1983. Menurut Gardner, kaedah lama untuk mengukur tahap kecerdasan manusia, iaitu berdasarkan ujian IQ adalah terlalu terhad. Justeru, Dr. Gardner telah mengemukakan 8 jenis kecerdasan yang berbeza sebagai satu cara untuk mengukur potensi kecerdasan manusia, kanak-kanak dan dewasa. Kecerdasan-kecerdasan yang telah dikenal pasti adalah seperti berikut:

4.1          Kecerdasan Verbal / linguistic - Pelajar yang memiliki kecerdasan ini akan menggunakan bahasa secara berkesan dan mempunyai keupayaan auditori yang optimum. Belajar paling baik melalui pendengaran, tidak membina gambaran mental, suka bercakap, gemar membaca, bermain teka kata dan penulisan. Kerjaya yang sesuai ialah Sasterawan seperti penulis, penyajak, penceramah, pensyarah dalam bidang sastera seperti  A. Samad Said, dan William Shakespeare.


4.2          Kecerdasan Logikal / Matematikal - Mereka yang mempunyai kecerdasan logical / matematikal mempunyai pemikiran secara konsep, abstrak. Berkebolehan menjelajahi dan menghubungkait, serta gemar kepada pembuktian, pengiraan, permainan berasaskan kepada logik dan penyelesaian puzzle. Kerjaya yang sesuai bagi mereka ialah ahli matematik, saintis, jurutera, akauntan. Contoh personality yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dalambidang ini ialah  Al-khawarizmi, Isaac Newton, Bill Gates dan lain-lain


4.3          Kecerdasan Bodily / Kinesthetik - Bagi kecerdasan ini mereka gemar melakukan pergerakan aktif dalam pembelajaran. Mempunyai kemahiran berkomunikasi melalui pergerakan badan dan aktiviti fizikal. Cemerlang dalam aktiviti 'hands-on'. Kadang-kadang mereka didapati sukar untuk memberikan tumpuan dan fokus. Kerjaya yang sesuai adalah sebagai atlit sukan, pemain bola sepak, peninju, penari, pelakon, tentera, polis, contohnya  Nicol David, Jackie Chan, Rosyam Noor dan lainnya.


4.4          Kecerdasan Visual / Spatial - Mereka yang mempunyai kecerdasan ini dikatakan memerlukan visual bagi membina kefahaman mereka. Mereka akan menukarkan apa yang dibaca dan didengar kepada bentuk gambaran mental. Kebiasaannya cemerlang dalam pembelajaran bilik darjah. Kerjaya yang sesuai adalah sebagai pelukis, pengukir, arkitek, contohnya  Leonardo Da Vinci, Hijjaz Kasturi


4.5          Kecerdasan Muzikal - Kita menggunakan kecerdasan ini untuk berfikir mengenai irama dan bunyi. Mereka boleh belajar dengan menggunakan muzik, menggubah lagu, bermain alatan muzik dan sebagainya. Kerjaya yang sesuai adalah sebagai komposer, penyanyi. Contoh personaliti ialah Ajai, P. Ramlee, Siti Nurhaliza, John Lennon


4.6       Kecerdasan Interpersonal  - Kita menggunakan kemahiran ini untuk mengetahui atau berkenalan serta gemar untuk berinteraksi dengan individu yang lain. Mereka mempunyai kemahiran kepimpinan, kemahiran berkawan dan berkeupayaan untuk memahami dan menerima pendapat orang lain. Ahli Politik, peniaga, pengacara, dan usahawan merupakan antara kerjaya mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal. Bukti personaliti seperti Aznil Hj. Nawawi dan Oprah Winfrey.


4.7       Kecerdasan Intrapersonal - Mereka ini mempunyai ciri yang sensitive, gemar bersendirian dan memotivasikan diri sendiri. Mereka juga gemar berfantasi. Kerjaya yang sesuai adalah seperti pengarang, pakar motivasi, pakar kaunseling, ahli psikologi.  contohnya Dr. Fadzilah Kamsah dan Jean Piaget.


4.8       Kecerdasan Naturalistik - Mereka mempunyai kebolehan untuk berinteraksi dengan persekitaran seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan dan sebagainya. Dalam pengajaran dan pembelajaran, hubungan dengan mereka yang mempunyai kecerdasan naturalistik adalah dengan pengalaman alam semula jadi. Charles Darwin, Galileo Galilie merupakan personality yang mempunyai kecerdasan naturalistik.


5.            STRATEGI MENINGKATKAN KUALTI PENGAJARAN PEMBELAJARAN MATEMATIK
Dalam usaha memperbaiki dan mempertingkatkan kualtiti pengajaran dan pembelajaran matematik di negara ini, pelbagai usaha telah dijalankan secara kolektif untuk memperlihatkan pembentukan generasi yang menerima dan melalui proses pendidikan bagi memenuhi objektif  dan kehendak Falsafah Pendidikan Negara. Justeru itu, penggemblengan dan usaha harus dilakukan oleh semua anggota masyarakat yang terlibat dalam merencana dan merealisasikan agenda pendidikan Negara. Usaha-usaha yang dilakukan perlu mengambil kira pelbagai aspek dan faktor berdasarkan kepada keadaan persekitaran seperti sosioekonomi, budaya dan kehendak masyarakat
Pengajaran dan pembelajaran dalam matematik berbeza dengan mata pelajaran lain. Di samping kemahiran mengira yang melibatkan daya pemikiran dan kreativiti yang tinggi, ia juga memerlukan kefahaman sesuatu konsep dengan tepat dan menyeluruh (NCTM, 1980; Cockroft, 1986; Nik Azis, 1992; Tg. Zawawi, 1997; Tg Zawawi, 2006). Setiap pendidik matematik mestilah bertanggungjawab untuk memiliki dan mengekalkan ketrampilan (competence) dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira keperluan dan tahap pencapaian para pelajar (NCTM, 1980; Tg. Zawawi, 2006). Kemerosotan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran matematik merupakan suatu permasalahan yang sering dibincangkan dari semasa ke semasa sama ada di akhbar, majalah, radio mahupun televisyen tempatan. Kemerossotan jelas dilihat pada keputusan-keputusan peperiksaan awam yang diumumkan saban tahun. Seharusnya masalah ini ditangani oleh semua pihak secara rasional dengan berganding bahu mencari penyelesaian.
Pendekatan teori kepelbagaian kecerdasan dalam pengajaran merupakan salah satu insiatif atau kajian bagi meningkatkan kualiti penbelajaran matematik dikalangan pelajar-pelajar. Teori ini bukan hanya menekankan kepada satu aspek sahaja, malah pelbagai aspek yang mana mampu memperbaiki kelemahan dalam pembelajaran melalui pengajaran guru di sekolah. Menurut Noor Shah Saad (2001), pengajaran merupakan satu seni yang sukar untuk diterjemahkan di atas kertas secara jelas. Seperti seorang arkitek yang merancang untuk membina sebuah bangunan perlu membuat perancangan rapi sebelum membuat lukisan bangunan tersebut. Proses yang sama perlu dijalankan oleh seorang guru dalam merancang pengajarannya. Kebolehan guru merancang dengan baik merupakan satu kemahiran yang penting. Oleh yang demikian, teori kepelbagai kecerdasan boleh meningkatkan keberkesanan pengajaran pembelajaran matematik di dalam bilik darjah dengan menerapkan elemen-elemen berikut :

5.1      Strategi Pengajaran Logikal / Matematikal

Matematik adalah ilmu berkaitan kira-kira yang berkait dengan angka. Kecerdasan matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan ilmu ini. Sebenarnya kajian perkembangan kanak-kanak oleh Piaget dan Inhelder (1969), tahap perkembangan terawal sekarang yang kita panggil kecerdasan logika matematik ialah manipulasi dan permainan pelbagai jenis objek konkrit dalam persekitaran fizikal dan keupayaan untuk mengenal pasti objek lazim dalam gambar dan memilih objek tersebut keluar daripada gambar-gambar yang banyak mengandungi objek lain yang tidak dikenali. Kebanyakan individu yang cemerlang dalam bidang matematik sering diberi perhatian oleh semua masyarakat dunia seperti Adiputra, Sufiah, Al- Khawarizmi, dan Einstein. Individu ini mempunyai ingatan yang tinggi dan sering dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat.
Strategi penyoalan boleh menjana kemahiran berfikir peringkat tinggi dan membimbing pelajar untuk mereka berfikir. Strategi meta-kognitif dapat mewujudkan kesedaran pelajar tentang cara pemikiran mereka. Kemahiran yang dominan dibahagian kiri otak membolehkan individu tersebut dapat berfikir secara konseptual dan abstrak. Individu yang mempunyai berkeupayaan menyelesaikan masalah matematik kerana mereka mampu atau berkeupayaan untuk menaakul secara deduktif. Individu ini lebih berminat untuk melibatkan diri dalam permainan yang membolehkan mereka berfikir dengan aktif seperti puzzle, penyelesaian masalah, catur, teka-teki dan pencarian formula baru. Kebanyakan individu yang memiliki kecerdasan matematik ini cemerlang dalam bidang sains, ahli fizik, kejuruteraan dan menjadi ahli matematik. Guru perlu mempelbagaikan aktiviti di dalam bilik darjah yang bertujuan melibatkan murid secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

5.2          Straregi Pengajaran Visual / Spatial
Pembelajaran yang paling berkesan ialah dengan menggunakan gambar dan imej. Konsep pengajaran boleh disesuaikan dengan pengajaran melalui televisyen. Televisyen merupakan alat bantu mengajar yang lebih berkesan dalam peranan penyampaan pengajaran. Selain melatih murid mendengar, murid-murid juga boleh menggunakan deria penglihatan mereka untuk mengikuti pelajaran yang khusus. Dengan perkataan lain sebagai alat bantu mengajar, mereka dapat menggunakan penglihatan dan pendengaran secara langsung dan kepelbagaian kecerdasan dapat diaplikasikan. Penggunaan graf dan carta dalam menyampaikan maklumat boleh dilakukan oleh guru sebagai strategi input visual, manakala pengurusan grafik secara kolaboratif dalam kumpulan sebagai strategi hubungan spatial. Ini membantu meningkatkan kemahiran  berljar murid dengan lebih berkesan


5.3       Strategi Pengajaran  Interpersonal 
Pembelajaran yang paling berkesan ialah dengan aktivti berkumpulan.  Menurut Howard Gardner (1993), kecerdasan interpersonal membantu kita bersosial dengan orang lain. Sebagai contoh, melibatkan murid-murid untuk melibatkan diri dalam program-program motivasi yang pengisiannya mempunyai slot yang memerlukan kerjasama berkumpulan. Aktiviti ini dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan hubungan sosial murid tersebut. Dalam pengajaran matematik murid-murid boleh digalakkan dalam perbincangan kumpulan.
Dalm pengajaran ini murid dapat bekerjasama dan saling membantu di antar satu dengan yang lain. Melantik murid yang mempunyai kebolehan interpersonal dapat menjadikan kumpulan mereka lebih berkesan. Dalam bilik darjah stuktur ‘number heads together’, ‘pair check’, ‘three-step-interview’, ‘share and compare’ dan lainnya boleh digunakan bagi meningkatkan kualtiti pengajaran dan pembelajaran.
Menurut Gardner (1993), kecerdasan interpersonal membantu kita bersosial dengan orang lain. Hubungan sosial mula wujud ketika peringkat awal zaman kanak-kanak, zaman persekolahan dan sehinggalah memasuki alam pekerjaan. Kecerdasan interpersonal dimiliki juga penting kerana kemahiran ini melambangkan keperibadian seseorang itu. Biasanya, seseorang yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang kuat akan menjadi pemimpin dan pandai memberi nasihat.
Oleh itu, mereka yang mempunyai kecerdasan yang kuat dalam interpersonal boleh dijadikan tempat rujukan dan pemberi nasihat. Seseorang yang mempunyai kecedasan interpersonal mempunyai keyakinan apabila bersuara, mampu berdikari dan bijak dalam menyampaikan idea dan pendapat. Sebenarnya kecerdasan Interpersonal ini dapat dilatih melalui pergaulan antara individu yang berbeza umur, meminjamkan mainan dan berkerjasama dalam membuat sesuatu permainan.5.4          Strategi Pengajaran Intrapersonal
Pembelajaran yang berkesan ialah dilakukan secara individu. Kecerdasan intrapersonal yang dimiliki oleh seseorang individu dapat membantu individu tersebut menangani perasaan beradab sopan serta mengawal kemarahan dan kesedihan yang dihadapi dengan sebaiknya. Walaubagaimanapun, individu yang memiliki kecerdasan ini lebih suka bersendirian, suka kepada kesunyian dan suka bermonolog. Individu seperti ini juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu dan jika seseorang itu pelajar, mereka lebih selesa belajar secara bersendirian dan suka termenung.
 Antara ciri-ciri pelajar yang memiliki kecerdasan ini adalah seperti cenderung untuk mempamerkan kebolehan untuk berdikari, lebih suka bersendirian untuk mengejar sesuatu matlamat, hobi atau sesuatu projek serta mempunyai keperibadian yang tertutup. Seterusnya, terdapat beberapa aktivit yang boleh melatih kecerdasan interpersonal antaranya ialah dengan menceritakan perasaan sendiri, keinginan, cita-cita, berkhayal dan mengarang cerita. Antara kerjaya dan aktiviti yang melibatkan banyak kecerdasan intrapersonal adalah seperti kaunselor kerohanian,ahli falsafah, juru meditasi, ahli psikologi dan lain-lain. Dalam matematik pula murid boleh didedahkan dengan pembelajaran kendiri yang bertujuan meningkatkan tahap penguasaan mereka. Sentiasa mewujudkan suasana refleksi tentang aspek-aspek yang telah mereka pelajari. Contohnya aktiviti ‘thik-pair-share’ dan ‘time pair share’.

5.5       Strategi Penyoalan
            Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran matematik, strategi penyoalan kerap kali digunakan di dalam semua peringkat proses pengajaran samada di awal amhupun di akhir pengajaran. Strategi ini merupakan kaedah yang paling berguna serta berkesan untuk menguji pengetahuan dan melahirkan pengetahuan (Mok Soon Sang, 1993). Kaedah ini dapat meningkatkan dan mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan. Soalan-soalan yang diajukan pula perlulah berdasarkan peringkat-peringat Taksonomi Bloom dalam bidang kognitif. Teknik yang digunakan perlu dikuasai oleh guru agar soalan-soalan yang diajukan dapat dijawab oleh murid.


5.6         Strategi Pengajaran Kemahiran Berfikir
Guru-guru perlu lebih kreatif dalam memberikan aktiviti-aktiviti yang lebih mencabar kepada pelajar sebagai asas dalam melahirkan pelajar yang mampu membuat penaakulan secara logik dan sistematik yang mana akhirnya mereka mampu bersaing dalam dunia pekerjaan yang semakin mencabar. Pemikiran secara kritikal seperti menjalankan kajian, membuat hubung kait dan menilai segala aspek permasaalahan dari pelbagai situasi adalah amat perlu bagi melahirkan pelajar yangberfikiran aras tinggi. Setiap pelajar mempunyai potensi kearah pemikiran aras tinggi dan kemahiran menaakul merupakan satu asas dalam mengembangkan potensi tersebut terutamanya dalam matematik. Untuk menjadikan pelajar itu lebih yakin dan mampu menjana idea pembelajaran sendiri, mereka perlu berkembang dalam kebolehan berfikir secara logik dan bertindak dengan lebih kreatif. Untuk membekalkan situasi pembelajaran berkenaan berlaku, adalah penting penekanan diberikan kepada kemahiran menaakul dalam apa jua aktiviti pembelajaran yang dijalankan.

Menurut (NCTM, 2000), pengajaran matematik yang berkesan memerlukan kefahaman tentang apa yang murid tahu dan perlu untuk pembelajaran. Seterusnya guru harus tahu dan faham secara mendalam tentang matematik yang ingin diajar, murid sebagai pembelajar dan strategi pedagogikal. Sebagai seorang guru, guru perlu mempunyai pengetahuan tentang keseluruhan domain yang ingin diajar, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang apa yang ingin diajar, mempunyai pengetahuan tentang cabaran yang akan mendatang dalam sesuatu idea, mempunyai pengetahuan tentang bagaimana sesuatu idea itu boleh disampaikan dan mempunyai pengetahuan tentang bagaimana menilai kefahaman murid. Pengajaran berkesan memerlukan guru membuat refleksi dan usaha berterusan untuk mencari pembaharuan (Effandi et al.2007).
Tanggungjawab seorang guru matematik amat besar bukan sahaja untuk member galakan dan inspirasi kepada pelajar malah juga membantu pelajar menjadi seorang pelajar yang Berjaya dalam matematik. Oleh itu, guru mestilah mempunyai pengetahuan kandungan yang mantap dan pengetahuan tentang pedagogi dan teori-teori pendidikan berkaitan. Ini memberi peluang kepada guru supaya dapat membuat keputusan yang baik dalam pengajarannya. Harus diingat dalam kajian pengajaran berkesan, didapati bahawa pelajar belajar matematik apabila mereka terlibat secara aktif dengan tugasan matematik yang bermakna dan menggunakan pelbagai bahan pengajaran yang menyokong dan menggalakkan mereka berfikir.

 

0 ulasan: