CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Ahad, 6 Mei 2012

NILAI-NILAI BITARA


 

KKD2063

PEMBANGUNAN SAHSIAH

PENGENALAN

Masyarakat kita hari ini memerlukan guru-guru yang berkualiti tinggi selaras dengan agenda negara melaksanakan  Program Transformasi dan Model Baru Ekonomi. Tugas guru semakin hari semakin penting kerana bidang pendidikan memberi sumbangan besar dalam menentukan kejayaan sesebuah negara. Hakikat ini lebih releven lagi dalam era siber di mana kemajuan dan kejayaan anak bangsa bergantung kepada penguasaan ilmu dan teknologi (Tan Sri Muhiyiddin Yassin, 17 Mac 2011). Bagi melahirkan ciri-ciri guru berkesan terutamanya dalam bidang pengajaran, nilai yang positif perlu ada dalam setiap orang guru bagi mempertingkatkan dan melengkapkan diri dengan kemahiran asas dan memahami pengetahuan kandungan pedagogi. Ciri-ciri ini selaras dengan nilai-nilai yang digariskan oleh Universiti Perguruan Sultan Idris dalam memantapkan dan menyokong visi dan  misi UPSI. Nilai ini juga amat bertepatan dengan ciri-ciri seorang guru yang berkesan dalam pengajarannya.

Bitara boleh didefinisikan sebagai unggul unik, tiada tolok bandingannya (UPSI, Pembangunan Sahsiah, 2011). Terdapat 6 nilai yang telah digariskan bagi membentuk personaliti Bitara iaitu berintegriti, professional, semangat berpasukan, berorientasikan pelanggan, prihatin kebajikan anggota serta kreatif dan inovatif. Setiap nilai-nilai bitara ini mempunyai petunjuk nilai masing-masing yang diharapkan dapat membentuk dan melahirkan individuyang bersahsiah tinggi dan mempunyai semangat jati diri yang kental. Manakala berkesan pula boleh didefinisikan sebagai sesuatu yang meninggalkan (menunjukkan) kesan atau bekas, menimbulkan hasil, membawa kepada sesuatu perubahan dan mendatangkan sesuatu pengaruh kepada pemikiran sesorang atau sesuatu golongan. (Kamu Dewan Edisi Keempat).

Nilai-nilai bitara ini amat wajar jika ada dalam setiap diri seorang pendidik. dan diaplikasikan dalam menjalankan amanah yang paling besar iaitu melahirkan modal insane yang akan membangunkan negara pada masa akan datang. Guru perlu menanam dan memupuk nilai-nilai ini terutamannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kerana ia  merupakan peringkat yang terpenting dalam pendidikan di sekolah. Sekiranya kita mempunyai proses pengajaran dan pembelajaran yang mantap dan canggih sudah pasti penghasilan murid akan lebih bermutu dan mencapai matlamat Dasar Pendidikan Negara. Oleh itu, bidang pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta pemantauan seharusnyalah diberi perhatian utama oleh setiap pengurus sekolah.

BERINTEGRITI

Integriti mempunyai petunjuk nilai yang tersendiri, yang mana antaranya ialah adil, amanah, berakauntabiliti serta telus. Al-Quran telah merakamkan peristiwa kisah Nabi Syuib a.s  dengan Nabi Musa a.s, Allah firman dalam Surah al-Qasas juz 28 ayat 26 yang bermaksud :

 

Salah seorang daripada kedua-dua berkata : “Wahai ayah, ambillah dia sebagai pekerja, sesungguhnya sebaik-baik pekerja ialah yang kuat, lagi amanah.”

 

Secara mudah, al-Amin (amanah) dalam ayat diatas merujuk kepada mukmin, atau dalam istilah kontemporari al-Amin juga boleh dirujuk sebagai integriti (Pahrol Mohamad Juoi, 2010). Dalam usaha memartabatkan profesion keguruan, guru sebenarnya mempunyai peranan yang amat besar dalam mencorakkan sistem pendidikan negara. Ilmu dan amalan guru menjadi cerminan dan impak kepada tahap kualiti dan profesion keguruan. Guru perlulah mempunyai akauntabiliti yang tinggi iaitu, terhadap negara, profesion, murid-murid,  ibu bapa, dan diri sendiri.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengikut rancangan yang telah ditetapkan sama ada di peringkat sekolah, jabatan mahupun kementerian. Ia haruslah mengikut garis-garis dan panduan yang telah ditetapkan. Segala arahan hendaklah dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh rasa bertanggungjawab. Guru yang berakauntabiliti  sentiasa menepati waktunya terutamanya dalam memenuhi keperluan muridnya. Tidak mudah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang pengajar hanya sekadar ingin memenuhi keperluan emosi seperti rasa lapar dan keperluan-keperluan lain.

Bekas Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Hassan Malek berkata, dalam usaha melonjakkan prestasi pendidikan, aspek integriti tidak dapat dipisahkan malah saling berkait rapat dalam menjana modal insan yang cemerlang. Konsep  itu juga bukan sekadar dilihat dalam aspek pencegahan penyelewengan dan rasuah semata-mata malah ia meliputi keberkesanan dalam mendidik dan kebolehupayaan dalam melaksanakan tugas mereka. Kita ingin melihat bahawa konsep integriti ini bukan hanya dilihat sebagai usaha kita untuk mencegah rasuah dan sebagainya sebaliknya ia dilihat sebagai satu elemen yang mampu memberi kesan yang mendalam kepada guru-guru. Kita yakin dengan pelbagai usaha yang dijalankan oleh semua pihak dengan penuh integriti, kita mampu melonjakkan tahap pendidikan negara.

Sekolah diharap dapat melahiran golongan murid yang berintegriti hasil didikan guru-guru yang berintegriti bukan sahaja dalam proses pengajaran dan pembelajaran malah di luar bilik darjah. Kesahihan hasil pengajaran dan pembelajaran tidak perlu lagi dipertikaikan dan dipersoalkan jika individu guru mempamerkan nilai integriti dalam menjalankan tugas-tugasnya. Guru perlu berusaha mempelbagaikan pendekatan, kaedah dan teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya proses pedagogi itu tadi dapat dihayati dan diterima oleh murid dan secara tidak langsung mencapai objektif yang diinginkan. Guru perlu mendisiplinkan diri barulah dapat mendisiplinkan murid-murid. Ini kerana guru merupakan contoh dan role model yang menjadi ikutan murid. Guru adalah cermin sahsiah dan kemenjadian murid pada masa kini.

Adil juga merupakan antara ciri integriti yang sangat ditekankan. Ini guru perlu yakini bahawa murid-murid mempunyai kepercayaan, perkembangan, kebolehan, dan kecerdasan yang berbeza-beza. Guru perlu bijak merancang serta memainkan peranannya agar murid tidak merasa di anak tirikan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.

Kemampuan guru akan dapat membina keyakinan dikalangan murid dan ibubapa (Wan Mohd Nor Wan Daud, 2003). Guru diharap dapat melahirkan modal insan yang pernah dihasratkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, dan untuk mencapainya generasi guru perlu benar-benar berwibawa kerana keberkesanan peranan guru pada masa ini akan mempengaruhi kualiti manusia yang akan mewarisi negara pada tahun 2020 dan sekali gus menentukan wajah acuan sendiri generasi Malaysia. Kecemerlangan guru dalam mendidikan anak murid diharap dapat membentuk anak bangsa yang bakal menyambung sejarah tamadun bangsa dan akan mengukuhkan bangsa dalam arena pertembungan budaya dan pemikiran.

 

PROFESIONAL DALAM MENJALANKAN TUGAS

Apakah yang dimaksudkan dengan profesional? Menurut Ornstein dan Levine (1993), konsep profesional merujuk kepada ciri-ciri yang terdapat dikalangan ahli suatu profesion. Antara ciri dan petunjuk nilai yang terkandung dalam profesional ialah, iltizam, cintai ilmu, kompeten, dan beretika. Guru merupakan golongan profesional yang mana mendapat latihan yang khusus, berpengetahuan luas dalam bidang yang diceburi serta mempunyai kod etika yang tersendiri.

Guru adalah nadi kepada sekolah. Profesionalismenya adalah kunci kepada peningkatan kualiti (Jemaah Nazir, 2001). Kualiti yang dimaksudkan bukan sahaja kepada kualiti proses malah yang lebih utama ialah kualiti outputnya (hasil). Perkara ini tidak mungkin dicapai jika individu, kumpulan, kelompok dan organisasi tidak cekap dan tidak berkesan. Maka itulah sumber manusianya perlu dibangunkan secara bersepadu menerusi latihan-latihan tertentu bagi memastikan setiap individu itu dapat mengembangkan potensi dan bakatnya. Pengalaman-pengalaman yang diterima menerusi program pembangunan profesional ini sama ada ianya bersifat latihan-latihan khusus atau pun pengalaman sebenar di tempat kerja sudah barang tentu membolehkan atau mengupayakan guru-guru bertindak atau berpelakuan secara berkesan untuk meningkatkan kualiti pengajarannya khususnya dan kualiti pendidikan sekolah amnya.

Menjadi guru yang berkesan  bukanlah  hanya dari kecekapannya sahaja, malah dari aspek profesionalismenya, prinsipnya, keutuhan keperibadiannya, kecekapan dan ketrampilannya, mental dan keintelektualannya, kestabilan emosi dan spiritualnya serta kebijaksanaan dan kepemimpinannya. Oleh itu menjadi seorang guru yang berkesan terutamnya dalam bidang pengajaran amat dipengaruhi oleh tahap tinggi atau rendahnya ciri-ciri dan prestasi profesionalismenya; beriltizam, beretika, mencintai ilmu dan kompeten atau berkualiti dan efisyen dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang guru.

Seorang guru yang berkesan juga seorang guru yang cekap terutamannya dalam bidang pengajaran.  Bijak mengawal dan mentadbir kelas walauapapun  perkara yang berlaku. Beliau tidak akan mencampur adukkkan masalah peribadi dan keluarga dalam pengajaran di kelas. Ini kerana guru yang mencampur adukkan perihal ini akan membawa kesan yang buruk kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Guru yang profesional sentiasa mempamerkan kekuatan ilmu dengan keluhuran etika kerja, kesungguhan dan komitmen yang tinggi kepada penyempurnaan tugasnya di sekolah setiap masa dan waktu. Prasyarat yang utama ialah dengan kesanggupan guru-guru mengubah paradigma, stail berfikir, dan bertindak secara professional dan tidak mudah berputus asa terutamanya dalam meningkatkan pencapaian sekolah dan memperbaiki kualiti pengajarannya. Penguasaan ilmu memerlukan pembacaan yang luas dan pengkajian yang berterusan. Kemampuan guru sedemikian akan dapat membina keyakinan dikalangan murid dan ibubapa (Wan Mohd Nor Daud, 2003). Apabila keyakinan ini wujud, maka ilmu yang disampaikan oleh guru akan menjadi lebih mudah walaupun sebenarnya agak sukar untuk difahami.

Guru yang profesional sentiasa mempamerkan ciri-ciri kekuatan ilmu, beretika kerja, kesungguhan dan komitmen yang tinggi kepada kualiti dan kesempuraan tugasnya di sekolah setiap masa dan tidak mengenal erti jemu. Guru yang beriltizam  dan berjiwa waja tidak mudah mengaku kalah dalam bidang kerja dan kehidupannya. Sentiasa bersikap optimistik dalam semua tindakan, berpandangan jauh dan sedia belajar dari kesilapan diri dan orang lain. Dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, guru-guru diharap dapat mengekalkan pengaruhnya terhadap murid melalui kemantapan ilmu, kemahiran yang dimiliki oleh guru. Bukan sahaja guru berusaha memantapkan diri dengan ilmu, tetapi berusaha menterjemah ilmu yang ada untuk diaplikasikan kepada murid-murid. Begitu juga dalam mengekalkan minat murid supaya menguasai teori ilmu pengetahuan dan seterusnya melakukan amalan melalui latihan sehingga menjadi mahir atau cemerlang. Dalam kata lain ilmu dan amalan seharusnya bermakna bagi mereka (Abdul Halim Muhammady, 1986).

 

SENTIASA BERSIFAT KREATIF DAN INOVATIF

Kreatif dimaksudkan sebagai kebolehan untuk mencipta serta menghasilkan sesuatu idea. Seorang guru yang berkesan sentiasa memperbaiki diri untuk menjadi seorang yang kreatif dan inovatif. Guru yang mengamalkan ciri-ciri kreatif dan inovatif bukan sahaja perlu menghasilkan dan mencipta benda baru, tetapi yang penting seorang guru amat penting mengkaji, menyelidik ilmu dan kemahiran pengajaran bagi menyampaikan ilmu  pengetahuan kepada anak didiknya. Seorang guru yang kreatif dan inovatif sentiasa mencuba benda-benda dan idea-idea baru untuk menarik minat murid-muridnya dalam  pengajaran dan pembelajaran.

Seorang guru yang berkesan sentiasa merebut peluang yang ada untuk penambahbaikan bukan hanya untuk dirinya tetapi juga kepada murid-murid khususnya dan pihak sekolah amnya. Imu yang diperolehi dapat dikongsi dan diguna bersama bagi memajukan diri dan sekolah. Cepat berpuas hati dengan keadah pedagogi tanpa berusaha mencari perubahan amat membawa kesan buruk kepada individu guru dan sekolah. Ini kerana, dengan kepesatan teknologi pada abad ini, jika guru-guru tidak berusaha meningkatkan kemajuan diri dan mencuba benda-benda baru, murid-murid akan mudah bosan dan seterusnya tidak berminat untuk mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh guru. Jangan lah dikatakan guru seperti “katak di bawah tempurung”. Maklumat kini dihujung jari, janganlah guru-guru membiarkan diri mereka didahului oleh murid. Besama-sama dengan murid menghasilkan sesuatu idea yang  boleh diguna pakai oleh individu lain.

Keberkesanan ini akan dapat dilihat jika murid-murid menunjukkan minat terhadap pengajaran guru. Selain itu juga murid-murid tidak sabar untuk memulakan topik pelajaran seandainya guru itu sentiasa mencari idea-idea baru dalam kemahiran pengajarannya. Justeru ini amatlah penting bagi guru-guru memainkan peranan masing-masing ke arah  membudayakan inovasi dan kreatif di kalangan murid-murid.

 

SEMANGAT BERPASUKAN

Semangat berpasukan merupakan salah satu ciri yang terkandung dalam nilai-nilai Bitara. Ia merupakan sekelompok modal insanyang tolong-menolong di bawah satu kepimpinan untuk mencapai matlamat dalam jangka masa tertentu dan kaedah tertentu (Pembangunan Sahsiah, 2011). Semangat berpasukan ialah unsur yang menyatupadukan seluruh kakitangan jabatan dalam menjayakan peningkatan kualiti. Semangat ini dipraktikkan melalui kerjasama, komitmen dan penyertaan kakitangan secara menyeluruh di dalam program-program peningkatan kualiti yang diperkenalkan oleh jabatan.

Di sekolah, guru-guru yang berkesan bersama-sama meningkatkan keputusan sekolah berada ditahap yang cemerlang. Bekerjasama di peringkat panitia, sekolah, Pejabat Pelajaran, dan Jabatan Pelajaran dengan satu matlamat iaitu mencapai kecemerlangan. Guru yang berkesan, berusaha merangka dan mencari idea-idea baru bersama-sama  rakan sejawat yang lain untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah dan seterusnya mewujudkan iklim sekolah yang kondusif.

Guru yang berkesan di dalam kelas, sentiasa menyatukan murid-murid tidak mengira agama dan bangsa. Guru berusaha mewujudkan semangat berpasukan dalam aktiviti kumpulan, hormat-menghormati, saling bertukar-tukar pendapat, fahaman, pemilikiran dan sebagainya. Murid-murid dipupuk dengan semangat cintakan dan bangga dengan sekolah dan menjadikan sekolah sebagai rumah kedua. Guru boleh merujuk Model Pembangunan Pasukan atau Team Developmental Model yang dibina oleh T.W Tuckman pada tahun 1965 bagi mewujudkan semangat berpasukan di dalam bilik darjah. Model Pembangunan ini menjelaskan perkembangan dan tingkah laku kumpulan bermula daripada tahap pembentukan sehingga matlamat kumpulan tercapai. Rajah di bawah merupakan Model Pembangunan Berpasukan yang boleh dijadikan panduan oleh guru yang mana ia merangkumi empat tahap iaitu Pembentukan (Forming), Saat Kebenaran (Storming), Penerimaan (Norming) dan Pencapaian (Performing).(rujuk lampiran)

Mengikut Juran (1993), apabila semangat berpasukan wujud dalam bilik darjah semasa proses pengajaran berlaku ataupun sudah berlaku, maka wujudlah juga manfaat kerja berpasukan kepada guru,  dan murid-murid. Antaranya termasuklah :

·         mempertingkatkan motivasi, perasaan girang, dan minta terhadap pelajaran,

·         memberikan keyakinan tentang  potensi dan kebolehan murid-murid,

·         menanam semangat dan sikap gigih serta tekun di kalangan murid-murid

·         guru dapat mempertingkatkan kualiti perkhidmatan mereka,

·         menyemai perasaan kekitaan dan keupayaan dikalangan murid dan juga guru,

·         mendorong dan membantu memperkembangkan sikap ingin bekerjasama dan saling bantu membantu dikalangan murid-murid,

·         menanam perasaan saling percaya mempercayai dan hormat menghormati diantara murid dan guru

·         membantu mewujudkan kemajuan dan perkembangan sama ada dari segi kepimpinan, kerjaya, harga diri, bakat dan potensi

·         membantu melahirkan pekerja yang sentiasa berfikir, sentiasa ingin belajar dan mengetahui perkara baru

·         membantu melahirkan murid yang inovatif, kreatif dan berkualiti

·         dapat mengurangkang konflik dikalangan pelajar, dan menghindar perasaan cemburu

Semangat berpasukan dalam bilik darjah, akhirnya dapat kita jadikan sebagai panduan dalam pengurusan ko-kurikulum sekolah. Apabila murid telah didedahkan dengan guru ciri-ciri semangat berpasukan didalam pengajaran, maka murid akan mudah bekerjasama dengan rakan-rakan murid yang lain, tidak kira di peringkat sekolah mahupun di peringkat yang lebih tinggi. Bak kata pepatah, “Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.

Dalam satu model komitmen yang dikemukakan oleh Oliver (1994), beliau menyatakan jangkaan individu terhadap kerja disatukan dengan keadaan persekitaran kerja bagi menghasilkan persepsi. Bagaimana persepsi ini mencetuskan sikap serta perlakuan adalah bergantung kepada nilai-nilai individu serta keadaan persekitaran. Sebagai contohnya, amalan penyeliaan, ganjaran dan sebagainya. Sikap serta perlakuan ini akan menjadi daya pendorong kepada cara kerja individu dalam satu bentuk sosialisasi, perubahan sikap dan persekitaran kerja yang baik di dalam membentuk nama serta nilai kumpulan. Ini adalah berkaitan dengan usaha bagi mencapai kejayaan sesebuah sekolah itu di mana setiap insan yang terlibat sama-sama mengemblengkan tenaga bagi mencapai tujuan yang tersebut.

 

 

PRIHATIN KEBAJIKAN ANGGOTA

Guru juga merupakan keluarga pengganti bagi murid-murid di sekolah guru yang berkesan sentiasa prihatin muridnya, mengetahui setiap masalah dan mengambil berat bukan bermaksud suka mencampuri urusan orang lain, tetapi sebagai salah satu kaedah mendekatkan diri kepada murid dan memahami sifat, kebolehan dan kekurangan seorang murid. Dalam nilai bitara telah digariskan bahawa guru yang prihatin akan kebajikan anggota yakni murid dan rakan sejawat haruslah mempunyai rasa empati, penghargaan, selesa dengan persekitaran dan mengambil peluang untuk maju kehadapan.

Apabila melakukan aktiviti di dalam kelas, guru yang bekesan sentiasa memberikan penghargaan yang mana juga disebut sebagai peneguhan positif. Peneguhan positif boleh didefinisikan sebagai ganjaran, pujian, hadiah atau penghargaan yang diberi menyebabkan tingkah laku diulang dengan kerap atau dilakukan lagi pada masa akan datang. Nilai ini boleh dikaitan dengan pelaziman operan yang dikemukakan oleh dua orang tokoh iaitu Edward Thorndike (1874-1949) dan B.F.Skinner (1904-1990). Thorndike dan Skinner percaya bahawa tingkah laku yang ditunjukkan oleh seorang bergantung kepada kesan yang diterima selepas menunjukkan tingkahlaku tersebut. Kesan yang meningkat menyebabkan tingkahlaku itu diulang semula. Contohnya guru memberi penghargaan, hadiah kepada murid yang rajin di dalam kelas. Murid-murid lain memerhati tingkahlaku ini akan meniru tingkahlaku tersebut untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan dari guru. Situasi ini akan menyelesaikan terhasilnya tingkahlaku negatif.

Terdapat pelbagai cara membangunkan sahsiah murid-murid di sekolah. Amalan yang selalu dilakukan ialah dengan memberikan penghargaan termasuklah dengan mengucapkan kata-kata semangat, ucapan tahniah, terima kasih dan sebagainya. Prihatin terhadap kebajikan murid juga boleh dikaitkan dengan pendekatan humanistik yakni berkait dengan nilai-nilai kemanusian dalam memperkembangkan potensi seseorang individu. Abraham Maslow dan Carls Rogers merupakan pelopor kepada psikologi kemanusiaan. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran, pendekatan humanistik lebih berpusatkan kepada murid dan sangat penting humanistik berpendapat bahawa pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya. Begitulah juga dengan guru yang berkesan sentiasa prihatin terhadap potensi muridnya. Sentiasa menjaga emosi murid agar lebih bersedia untuk belajar.

Oleh itu, Model Hierarki Keperluan Maslow yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow dibahagikan kepada lima peringkat. Antaranya ialah keperluan penghargaan kendiri. Majlis Hari Anugerah merupakan antara penghargaan pihak sekolah kepada individu murid yang berjaya menunjukkan pencapaian yang cemerlang dalam bidang kurikulum dan ko-kurikulum. Di dalam bilik darjah, guru yang berkesan diharap dapat memberikan penghargaan kepada murid-murid terutamanya setelah selesai aktiviti ataupun semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan. Perasaan empati yang ditunjukkan kepada murid berupaya mewujukan iklim bilik darjah yang kondusif. Keselesaan ini akan memotivasikan murid untuk berjaya dalam pelajaran.

 

 

PENUTUP

Semua pihak sangat mengharapkan kejayaan sesebuah sekolah terutamanya sekiranya sesebuah sekolah mencapai kejayaan dari segi kurikulum di mana peratus kelulusan bagi sesuatu peperiksaan awam dapat dipertingkatkan. Saban tahun selepas keputusan peperiksaan awam diumumkan, kerajaan dan murid serta masyarakat akan memandang kepada peningkatan pencapaian murid. Ini adalah kerana meraka  pada hari ini merupakan pemimpin pada masa akan datang. Dalam mencapai Wawasan 2020 iaitu menjadikan negara kita  sebagai sebuah negara yang maju, satu komitmen yang jitu adalah diperlukan dikalangan guru-guru dalam menyampaikan ilmu serta murid-murid dalam menimba ilmu pengetahuan

Bagi melahirkan satu generasi yang cemerlang, kerajaan perlu memberi komitmen yang sepenuhnya bagi meningkatkan tahap kecemerlangan pendidikan. Justeru itu satu reformasi pendidikan bergerak begitu pantas apabila Kementerian Pendidikan Malaysia sedang mengadakan berbagai-bagai perubahan yang perlu untuk membangunkan diri murid secara menyeluruh seperti memperkenalkan penggunaan komputer sejajar dengan zaman ledakan maklumat, menubuhkan Sekolah Bestari dan sebagainya. Ini adalah kerana sistem pendidikan merupakan wadah utama untuk mengubah pemikiran dan sahsiah murid dan menjadi alat terpenting untuk menjayakan agenda negara.

Bagi mencapai tujuan tersebut, keperluan untuk menjadikan sesebuah sekolah itu sebagai sebuah sekolah yang berjaya adalah diperlukan. Sesebuah sekolah itu dikatakan berjaya sekiranya mencapai prestasi yang baik di dalam akademik, iklim sekolah yang merangsangkan pengajaran dan pembelajaran, komitmen dikalangan guru, ibubapa, waris dan seluruh masyarakat malahan kepada gaya kepemimpinan pihak pengurusan sekolah tersebut. Setiap dari guru pasti mampu dan berjaya menjadi seorang guru yang berkesan, berintegriti, profesional, dan sentiasa meningkatkan motivasi dirinya. Menanam niat yang murni sebelum melangkah ke sekolah tidak jemu mengajar anak didik yang mempunyai kebolehan dan tahap IQ yang berbeza. Bersama kita menghayati sabda Rasulullah s.a.w. yang mafhumnya;

"Barangsiapa yang amalannya hari ini lebih baik dari semalam;
dia adalah orang yang beruntung. Barangsiapa yang amalannya hari ini sama dengan yang semalam, dia adalah orang yang rugi. Dan barangsiapa yang amalannya hari ini lebih buruk dari hari semalam, dia tergolong orang yang dilaknat Allah S.W.T."

RUJUKAN

Abdul Halim Muhammady.(1986). Peranan Guru Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Islam. Tahun 1, Bil 4 Disember. Halaman

Hishammudin Tun Hussein.(2007). Pembentangan Kertas Kerja : Mewujudkan Masyarakat Malaysia Berintegriti Melalui Sistem Pendidikan Berkesan. Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya

Huzaidy Bin Hussain et al. Jurnal : Sekolah Yang Berjaya. Universiti Utara Malaysia

Nurul Ain Hidayah Abas et al.(2011). Pembangunan Sahsiah: Unit 7 – Aplikasi Nilai Bitara UPSI : Integriti, Profesional dan Semangat Berpasukan. Universiti Perguruan Sultan Idris: Tanjung Malim.

Pahrol Mohamad Juoi.(2010).Mukmin Profesional Celik Mata Hati : 7 Langkah Memperkasa Diri. Selangor: Fitrah Perkasa dan Telaga Biru

Sidek Haji Abd. Aziz et al (2007). Monograf 1 Pengajaran Dan Pembelajara IPTA : Pembangunan Modal Insan. . Selangor, Universiti Putra Malaysia

Wan Mohd Nor Wan Daud.(2003). Budaya Ilmu: Satu Penjelasan. Singapura: Pustaka Nasional

Tan Sri Muhyiddin Yassin. (2011,17 Mac,). Negara Perlu Guru Berkualiti Tinggi .Utusan Online

Oregon Small School Intiative (2010). Tuckman’s Team Developmental Model. Dimuat turun daripada http://e3smallschools.org/

Mohd Faisal Mustaffa. (2008). Integriti dan autoriti profesion guru tanggungjawab bersama mSTAR



 


3 ulasan:

Varorystella Nesta berkata...

Terima kasih atas informasi yang disampaikan! ^^

Chionn berkata...

Thanks lots!!! It helps!! XD

Kasturi Nusi berkata...

Sama-sama... berkongsi adanya :)